تعرفه خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی
۱۰۰۰XXXXXXXXXX
۱۴ ۳۵۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰۰ ریال  ۳۰۰۰۰۰ ریال  ۱۶۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXXXXX
۱۳ ۷۰۰۰۰۰ ریال ۴۰۰۰۰۰ ریال  ۶۵۰۰۰۰ ریال  ۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXXXX
۱۲ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال ۷۰۰۰۰۰ ریال  ۱۳۰۰۰۰۰ ریال  ۶۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXXX
۱۱ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال  ۲۴۰۰۰۰۰ ریال  ۱۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال  ۳۷۰۰۰۰۰ ریال  ۱۷۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXX ۹ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰۰۰ ریال  ۴۵۰۰۰۰۰ ریال  ۲۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXX ۸ ۶۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰۰۰ ریال  ۶۲۰۰۰۰۰ ریال  ۳۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXX ۷  ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال  ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XX
۶  ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال  ۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
۳۰۰۰۲۶۶۶XXXXXX
۱۴ ۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۲۶۶۶XXXX
۱۲ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۸۵۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۲۶۶۶XX
۱۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۵۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۷۱XXX
۹ استعلام شود استعلام شود
۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود
  • تعرفه خطوط ۳۰۰۰ شامل برای خطوط رند و غیر رند یکسان میباشد.

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی
۵۰۰۰۱XXXXXXXXX
۱۴ ۱۳۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXXXXX
۱۳ ۱۸۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال ۱۱۰۰۰۰ ریال ۱۱۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXXXX
۱۲ ۴۲۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXXX
۱۱ ۶۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXX ۱۰ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXX ۹ ۵۳۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی
۵۰۰۰۲XXXXXXXXX
۱۴ ۱۴۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXXXXX
۱۳ ۱۸۰۰۰۰ ریال ۱۸۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXXXX
۱۲ ۴۲۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXXX
۱۱ ۶۵۰۰۰۰ ریال ۵۵۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXX ۱۰ ۱۷۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXX ۹ ۵۳۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال

قیمت خطوط اختصاصی ۰۲۱

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
۰۲۱XXXXXXXX
۱۰ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال ۱۲۵۰۰۰۰ ریال
۰۲۱XXXXX
۷ ۵۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
۰۲۱XXXX
۶ ۶۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۶۰۰۰۰۰ ریال
  • به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات افزوده نخواهد شد.
  • ملاک رند بودن شماره :
    ۱٫ شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
    ۲٫ ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.