تعرفه خطوط اختصاصی

قیمت خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی
۱۰۰۰XXXXXXXXXX
14 350000 ریال ۲۵۰۰۰۰ ریال  ۳۰۰۰۰۰ ریال  ۱۶۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXXXXX
13 700000 ریال ۴۰۰۰۰۰ ریال  ۶۵۰۰۰۰ ریال  ۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXXXX
12 1400000 ریال ۷۰۰۰۰۰ ریال  ۱۳۰۰۰۰۰ ریال  ۶۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXXX
11 2700000 ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال  ۲۴۰۰۰۰۰ ریال  ۱۳۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXXX 10 4000000 ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ریال  ۳۷۰۰۰۰۰ ریال  ۱۷۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXXX 9 5000000 ریال ۲۵۰۰۰۰۰ ریال  ۴۵۰۰۰۰۰ ریال  ۲۳۵۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXXX 8 6500000 ریال ۳۵۰۰۰۰۰ ریال  ۶۲۰۰۰۰۰ ریال  ۳۱۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XXX 7  ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال  ۳۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۱۰۰۰XX
6  ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال  ۵۸۰۰۰۰۰۰ ریال

قیمت خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
۳۰۰۰۲۶۶۶XXXXXX
14 200000 ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۲۶۶۶XXXX
12 1000000 ریال ۸۵۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۲۶۶۶XX
10 1200000 ریال ۱۰۵۰۰۰۰ ریال
۳۰۰۰۷۱XXX
9 استعلام شود استعلام شود
۳۰۰۰XXXX 8 استعلام شود استعلام شود
  • تعرفه خطوط ۳۰۰۰ شامل برای خطوط رند و غیر رند یکسان میباشد.

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی
۵۰۰۰۱XXXXXXXXX
14 130000 ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXXXXX
13 180000 ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال ۱۱۰۰۰۰ ریال ۱۱۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXXXX
12 420000 ریال ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXXX
11 600000 ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXXX 10 1700000 ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۱XXXX 9 5300000 ریال ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال

قیمت خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی
۵۰۰۰۲XXXXXXXXX
14 140000 ریال ۱۲۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXXXXX
13 180000 ریال ۱۸۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXXXX
12 420000 ریال ۳۵۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXXX
11 650000 ریال ۵۵۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXXX 10 1700000 ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۲۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰۰۲XXXX 9 5300000 ریال ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال ۴۷۰۰۰۰۰ ریال

قیمت خطوط اختصاصی ۰۲۱

نمونه شماره
تعداد ارقام کاربران نمایندگان
۰۲۱XXXXXXXX
10 1350000 ریال ۱۲۵۰۰۰۰ ریال
۰۲۱XXXXX
7 5500000 ریال ۵۲۰۰۰۰۰ ریال
۰۲۱XXXX
6 6200000 ریال ۶۶۰۰۰۰۰ ریال
  • به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات افزوده نخواهد شد.
  • ملاک رند بودن شماره :
    ۱. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
    ۲. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.